Cuibul Dorului - Dichiu - Babele - Dichiu - Moroieni

80 km, 11h